UVREĆAVANJE

    Automatske linije za punjenje u vreće

PALETIZACIJA

    Automatizacija i Robotika

KONTROLNE VAGE

    NAJBOLJI ODNOS: CENA > KVALITET > PERFORMANSE

TRGOVAČKE VAGE

    Vage sa obračunom cene i ispisom na etiketu

Overavanje vaga

 

   Overavanje merila vrši ovlašćeno telo nakon sprovedenog postupka koji obuhvata pregled i označavanje ( žigosanje ) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju, a kojim se konstatuje i potvrđuje ma je merilo usklađeno sa zakonom propisanim zahtevima.

   Overavanje merila koristi se u funkciji:

 • ● prometa robe i usluga
 • ● provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda
 • ● zaštite zdravlja i opšte bezbednosti
 • ● zaštite životne sredine
 • ● kontrole i bezbednosti saobraćaja
 •  

     Laboratorija mase LIBELA ELSI NS doo Novi Sad je:

  • ● akreditovana od strane Akreditacionog Tela Srbije oznaka za vršenje kontrolisanja merila mase prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012
  • ● ovlašćena od strana nadležnog ministarstva zaduženog za metrologiji u Srbiji da vrši poslove overavanja merila mase:
  •  

      Laboratorija vrši overavanje sledećih merila:

 

                        

 
Vage i rešenja koja traju, LIBELA 110 godina sa vama !

TOP